https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

egítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2018.12.01.-2023.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Szent István utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetése – munkájának szervezése, irányítása az intézményhez tartozó valamennyi telephely vonatkozásában; munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett; létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása; felelős a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáért; képviseli az intézményt az önkormányzatok, az intézmények és társadalmi szervek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete I. rész I/1. pontja szerinti képesítés.,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

•         szociális ellátás vagy gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakmai gyakorlat- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szociális intézményben, vagy gyermekjóléti szolgálatnál megszerzett vezetői gyakorlat, valamint szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével,

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         vezetői program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)

•         végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázó nyilatkozata arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázat elbírálásának zárt ülésen való tárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Nagy Andrea nyújt, a 54/517-117 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1871-45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: Dombi Imréné Társulási Tanács elnöke, Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a kinevezésről – a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(13) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.puspokladany.hu - 2018. augusztus 31.
  •         Földes, Nagyrábé, Sárrétudvari, Szerep településeken a helyben szokásos módon - 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény megismerésével kapcsolatban a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás által megbízott személy áll a pályázók rendelkezésére. Vezetői pótlék mértéke a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés